De green deal en de kansen voor (Noord-) nederland

 

 

Diederik Samson, kabinetschef van vicevoorzitter van de Europese Commssie Frans Timmermans, levert een bijdrage aan het New eMMergy congres. Hij is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Green Deal en de Europese Klimaatwet. Uiteraard gaat zijn  bijdrage over de Europese Green Deal en de kansen daarbij voor (Noord-) Nederland.

Green Deal

 

De Europese Green Deal is de routekaart om de economie van de Europese Unie duurzaam te maken. Dat lukt alleen als men op alle beleidsdomeinen, de klimaat- en

milieuproblemen aangrijpt als een kans om de transitie voor iedereen zo rechtvaardig en inclusief mogelijk te maken. De routekaart met  actieplan geeft aan welke investeringen en financiële instrumenten daarvoor nodig zijn.

 

Miljarden voor waterstof in Green Deal

 De EU zet via haar Green Deal groot in op duurzame energie de komende decennia. Vooral waterstof krijgt hierin een leidende rol, bleek  afgelopen zomer bij een toelichting van de goedgekeurde plannen. Waterstof is daarmee in één klap de belangrijkste pijler in de vergroeningsambities van Europa. De Europese Unie bestemt tot 2050 via haar Green Deal 180 tot 470 miljard euro  voor waterstof.

 

EU-waterstofstrategie

Waterstof moet helpen om de industrie, de vervoersector, de elektriciteitsproductie en gebouwen in heel Europa koolstofarm te maken. In de EU-waterstofstrategie wordt beschreven hoe het potentieel van waterstof kan worden ontsloten door middel van investeringen, regulering, opbouw van de markt, via onderzoek en innovatie.


Hydrogen Valley

Noord-Nederland krijgt als eerste regio subsidie voor hun zogenoemde Hydrogen Valley, naar het model van Silicon Valley in de Amerikaanse staat Californië. Hiermee worden Groningen, Drenthe en Friesland Europese waterstofkoplopers. De Europese Commissie heeft het project geselecteerd voor een subsidie van € 20 miljoen euro met een publiek-private cofinanciering van € 70 miljoen euro. De totale projectomvang komt daarmee op circa € 90 miljoen euro. Deze subsidie is bestemd voor de ontwikkeling van een volledig functionerende groene waterstofketen in Noord-Nederland.


New Energy Coalition en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland waren de aanjagers in de aanvraag, die is ondersteund door meer dan 65 nationale en internationale partijen van Californië tot aan Japan en Nieuw-Zeeland. Het HEAVENN-project is uniek omdat het de hele waterstofketen omvat en plaatsvindt in een geografische regio.

Hydrogen Valley is een zesjarig Europees programma waarin ruim dertig publieke en private partijen bouwen aan waterstof in Noord-Nederland. Van grootschalige productie van waterstof tot de uitbreiding van het aantal waterstofvoertuigen en -tankstations. En van ondergrondse waterstofopslag tot waterstof om een woonwijk te verwarmen. Al deze initiatieven worden in de Hydrogen Valley in samenhang ontwikkeld. De regio staat hierdoor internationaal op de kaart als dé voorbeeldregio voor waterstof.

 

Lees meer op de site van New Energy Coalition

 


STERCORE gaat GROEN GAS-FABRIEK bouwen

Stercore hield een pitch op New eMMergy 2020. Over hun plannen om mest om te zetten naar groen gas en Bio-Based Carbon zónder schadelijke emissies. Ruim 3 maanden later gaat  het Drentse bedrijf STERCORE B.V. de innovatieve mestvergassingsinstallatie bouwen in Emmen.


Nog dit jaar start de bouw van de eerst groen gas-fabriek in Emmen; de productie zal na ongeveer twee jaar op gang komen. Ruim 24.000 huishoudens kunnen in de toekomst profiteren van het door STERCORE geproduceerde groen gas.

 

Lees hier het hele persbericht


Waterstofwijk Hoogeveen

Het bestaande aardgasleidingnetwerk gaat in plaats van  fossiel aardgas, waterstof vervoeren dat geproduceerd is met duurzaam opgewekte elektriciteit. In de huizen zullen vervolgens de bestaande Cv’s worden vervangen worden door een waterstof CV. Hiermee wordt een belangrijke opschaalbare bouwsteen toegevoegd aan de energietransitie van de bestaande woningvoorraad in Nederland.

 

Toelichting project:

 Het consortium “Waterstofwijk Hoogveen, met 22 partners waaronder de gemeente Hoogeveen heeft RVO subsidie gekregen (TKI-gas) voor het maken van een uitvoerbaar plan voor het toepassen van groene waterstof voor het verwarmen van woningen in de bestaande wijken.

De doelstelling is een blauwdruk en bijbehorende technologie op te leveren voor  de warmtevoorziening voor bestaande woningen met een waterstof Cv-ketel en het hergebruik van de bestaande aardgas infrastructuur voor waterstofgas. 

 

Demonstratieproject Nijstad-oost

 Nijstad-Oost is een nieuwbouw wijk van 100 woningen (start bouw in 2020) dient als een demonstratieproject. De nieuwbouwwoningen worden voorzien van een waterstof Cv-ketel en het waterstofgas wordt aangevoerd met een standaard aardgasleiding. De opslag van de groene waterstof vindt plaats op de naastgelegen NAM locatie “Ten Arlo” .

 

De nieuwe wijk is bedoeld als katalysator voor de toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving. Vanuit deze groene weide is een overzichtelijke en gecontroleerde omgeving te creëren die wel vergelijkbaar is met bestaande bouw, qua infrastructuur (standaard aardgasleiding) en apparatuur). Vanuit die gecontroleerde omgeving moet het veiligheidsgevoel en acceptatie worden gecreëerd om de overstap naar bestaande bouw, de naastgelegen “Vinex wijk” Erflanden met 1100 woningen, in 2022 te maken.

 


Servicebedrijven willen zich voorbereiden

Het tempo van de ontmantelingsactiviteiten van de verouderde olie- en gasinfrastructuur moet worden opge-schroefd, vindt Pieter van Oord, voorzitter IRO De huidige stilstand in de activiteiten vormt een probleem voor de servicebedrijven. Daarnaast biedt ontmanteling kansen voor hernieuwbare energie. Welke mogelijkheden ziet Van Oord precies? “Als je het hebt over de ontmanteling van de olie- en gasinfra-structuur in brede zin, dan is daar wel enige mate van scepsis over bij de servicebedrijven”, zegt Van Oord. “Tien jaar lang wordt er al over gesproken en tien jaar lang horen we dat het gaat gebeuren. Alleen, het gebeurt niet. Terwijl, we kennen allemaal de potentie die ontmanteling heeft. Er is een ongelooflijke hoeveel-heid werk te doen. De servicebe-drijven zijn natuurlijk buitengewoon kien om daar een rol in te gaan spelen. Maar de onvoorspelbaarheid die nu heerst, is een probleem. De service-bedrijven willen weten: wanneer worden die platformen weggehaald en hoe groot zijn ze?

Lees het hele interview


Re-use & decommissioning rapport 2018

 

NexStep heeft in juli jl. het Re-use & decommissioning rapport 2018 uitgebracht.
Op basis van data van de verschillende olie- en gasproducenten in Nederland brengt dit rapport in kaart wanneer de infrastructuur en installaties beschikbaar komen voor ontmanteling. Daarnaast wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om deze infrastructuur en installaties in te zetten voor de energie transitie. Hierbij wordt gedacht aan vier mogelijkheden: elektrificatie, productie van waterstof, CO₂ opslag en geothermie.

Jacqueline Vaessen, General Manager van Nexstep, gaf een toelichting op de belangrijkste conclusies uit het rapport: “Operators verwachten dat ruim de helft van alle putten, platformen en installaties in de komende tien jaar wordt ontmanteld. Nu is het moment om na te denken welke vormen van hergebruik de meeste potentie hebben en welke infrastructuur daarvoor gebruikt kan worden. Want door de versnelde ontmanteling dreigt infrastructuur te verdwijnen die in de toekomst opnieuw ingezet kan worden voor het opslaan en transporteren van duurzame energie.”

Uit de data komt duidelijk naar voren dat er rond 2025 een flinke piek is in de hoeveelheid infrastructuur en installaties die beschikbaar komen voor hergebruik. “Door goede samenwerking willen wij de piek gaan uitvlakken. Het coördineren van deze samenwerking is een van de belangrijkste doelen van Nexstep”. Aldus Vaessen. (bron site NexStep)

Lees hier het rapport


Doemdenken voor de oliesector voorbij? 

De tijd van doemdenken voor de oliesector lijkt definitief voorbij. Volgens data van de IEA (International Energy Agency) consumeerde de wereld eind 2017 meer dan 98 miljoen vaten olie per dag. De dagelijkse olieproductie bedroeg in 2017 ongeveer 96,7 miljoen vaten. De totale olieproductie bleef dus achter bij de olieconsumptie, waardoor er werd ingeteerd op de olievoorraden. Dit is een trendbreuk met voorgaande jaren. De groeiende economie zal de vraag verder laten stijgen, verwacht het IEA. 

Lees verder 


Ecolution boegbeeld campagne waterstof

De Ecolution, de zeilboot van de in 2014 overleden astronaut Wubbo Ockers, wordt het boegbeeld van de noordelijke campagne die waterstof als nieuwe energiebron gaat promoten. Top Dutch wil de waterstofambities van Nederland koppelen aan de Spelen in Japan. Er zijn plannen om de Ecolution tijdens de Spelen in Tokio voor de kade van het Holland Heineken House aan te meren. Het schip wordt volledig zelfvoorzienend. Aan boord komen zonnepanelen, een waterstoftank en brandstofcellen. 

Lees meer


Definitief akkoord over Klimaatwet

Een CO2-reductie van 49 procent in 2030. Dat is het streven dat vastgelegd is in de Klimaatwet die vandaag wordt gepresenteerd. 

Zeven partijen dienden de initiatiefwet in. Daarin pleiten de zeven partijen onder andere voor een klimaatnota voor waarin het kabinet eens per vijf jaar het beleid voor de komende jaren uitwerkt. De Eerste en Tweede Kamer ontvangen jaarlijks een uitgebreide klimaat- en energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en op een jaarlijkse 'Klimaatdag' op de vierde donderdag worden de vorderingen besproken. 

28 juni 2018 Lees meer


Duurzame koplopers

Een consortium van bedrijven dat streeft naar meer gebruik van duurzame grondstoffen heeft vandaag de eindrapportage 'Business met biomassa en biobased gas' overhandigd aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad van het toekomstige Klimaatakkoord. Duurzame koplopers DSM, AkzoNobel Specialty Chemicals, FrieslandCampina, Suikerunie, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Groen Gas Nederland, ECN, Energy Academy Europe hebben onder leiding van CE Delft samen met de Rijksoverheid gekeken naar een slimmere inzet van biomassa. 

Lees verder


Waterstofcoalitie 

De provincie en gemeente Groningen sluiten zich als eerste overheden aan bij de waterstofcoalitie, een initiatief van Greenpeace Nederland en verschillende andere partijen, zoals netbeheerders, bedrijven en wetenschappers. Daarmee steunen de provincie en gemeente de visie van de coalitie: dat een combinatie van groene waterstof en 'wind op zee' essentieel is voor de overgang naar het gebruik van duurzame energie en het terugdringen van CO2.

 

Lees meer


Hernieuwbaar gas om klimaatdoelen te halen kan Europa €140 miljard per jaar besparen

Onderzoek van de Europese Gas for Climate-groep laat zien dat de productie van hernieuwbaar gas tussen nu en 2050 kan toenemen naar meer dan 120 miljard m³ per jaar, daarbij inbegrepen hernieuwbare waterstof en biomethaan. 

Het onderzoek biedt een uitgewerkt plan om het doel van het Parijs-akkoord, geen uitstoot van broeikassen in de EU in 2050, op een kosteneffectieve manier te halen. Het onderzoek is uitgevoerd door Ecofys. 

Lees verder


Subsidie voor nieuwe waterstoftankstations in Amsterdam en Groningen

 Holthausen Groep heeft €4 miljoen euro subsidie ontvangen om twee waterstoftankstations te realiseren, in Amsterdam en Groningen. De subsidie werd toegekend door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

 

Lees meer 


North Sea Wind Power hub presenteert plannen

Op donderdag 24 mei presenteerde het consortium verenigd in North Sea Wind Power Hub haar visie op windparken op de Noordzee aan de energieministers van de G20+ landen (waaronder Nederland) tijdens de Clean Energy Ministerial-bijeenkomst (CEM). De ministers waren bijeen in Kopenhagen en Malmö voor de ‘Nordic Clean Energy Week’. Het North Sea Wind Power Hub Consortium bestaat uit de Deense netbeheerder Energinet, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, TenneT Nederland en TenneT Duitsland.

 

De drie belangrijkste keypoints:

  • 7 tot 15 keer meer windenergieproductie op Noordzee in 2040,
  • Internationale coordinatie: ecologie beschermen en kostenbesparing tot 30  procent,
  • Sterke punten stroom- en gassystemen combineren.

Lees meer


Europese kaart hernieuwbaar gas 2018

Gas Infrastructure Europe (GIE) en de European Biogas Association (EBA) hebben de Europese Biomethaankaart 2018 uitgebracht. De kaart bevat de hernieuwbaar gas installaties Europa met locaties. Meer dan 500 installaties zijn opgenomen. De kaart is gebaseerd op actuele informatie van biogasverenigingen, energie-instellingen en bedrijven. 

Lees verder


Vergisting en vergassing

De Versnellingstafel vergisting en vergassing komt voort uit het energieakkoord. De ambitie is dat deze versnellingstafel concrete voorstellen doet zodat in 2023 minimaal 23 PJ duurzame energie wordt geproduceerd via vergisting en vergassing. Dat is een flinke ambitie: eind 2015 werd 10,8 PJ duurzame energie geproduceerd uit vergisting en vergassing. Het doel is dus om binnen drie jaar meer dan 12 PJ extra te produceren. 

Lees meer 


Emmen, een nieuwe energie horizon, GZI Next:
Decennia lang was de gaszuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen van belang voor de energievoorziening van Nederland. Begin 2018 werd de gasinname in Emmen stopgezet. Hét moment om te kijken hoe de activiteiten op deze locatie op een duurzame manier kunnen worden voortgezet.

 

Zes samenwerkende partijen (NAM, Emmtec, NOM, New Energy Coalition, Gasunie en gemeente Emmen) staan aan het begin van dat tweede leven van het GZI-terrein. Samen bekijken zij de mogelijkheden om de bestaande infrastructuur in te zetten voor de opwekking van groen gas door vergisting of vergassing en voor de opwekking van waterstof. Tegelijkertijd onderzoeken zij hoe zonne-energie gebruikt kan worden voor besparingen in het opwekkingsproces. 

Lees het hele artikel


Aardgasinfrastructuur

Nederland heeft de afgelopen 50 jaar een zeer goede aardgasinfrastructuur opgebouwd.

De energietransitie en de afnemende rol van aardgas in de toekomstige energiemix maken dat deze infrastructuur deels overbodig wordt. Echter de energiedragers van de toekomst hebben ook infrastructuur nodig. Wat is er voor nodig om de bestaande infrastructuur ook voor de nieuwe energiedragers te kunnen gebruiken en hoe komen we door de transitieperiode waarin zowel de huidige als de nieuwe energiedrager van deze infrastructuur gebruik willen maken.


Routekaart waterstof TKI

Het ministerie van EZK heeft aan TKI Gas gevraagd om de regie te voeren bij de totstandkoming van een routekaart voor waterstof op basis van een inventarisatie van initiatieven, plannen en toepassingen die als groeikernen voor waterstof in Nederland zouden kunnen dienen. Opgenomen zijn initiatieven die momenteel in uitvoering zijn, projecten die recent zijn afgerond en waarop een vervolg overwogen wordt, en initiatieven in idee- of planfase. 

Lees meer


Kabinet maakt plannen bekend voor windparken op zee 2024-2030 

Het kabinet wil tussen 2024 en 2030 nieuwe windparken op de Noordzee bouwen die, samen met andere windparken op zee, voldoende duurzame stroom opleveren voor 40% van ons huidige totale elektriciteitsverbruik. De aanleg van de windparken geeft een sterke impuls aan de economie en levert naar schatting 10.000 banen op. 

27 maart 2018 Lees meer


Bijdragen aan de energietransitie

NexStep is het gezamenlijke initiatief van EBN en de Nederlandse olie- en gasindustrie, vertegenwoordigd door NOGEPA. Het is de ambitie van NexStep om de toepassing van hergebruik en samenwerking in ontmanteling van de olie- en gas infrastructuur in Nederland te stimuleren. NexStep deelt kennis en ervaring, stimuleert innovatie en bevordert effectieve en efficiënte regelgeving - allemaal met de duidelijke ambitie om bij te dragen aan de energietransitie. 

Naar de website 


Nederland moet afweging maken tussen import van meer Russisch gas of LNG

Terwijl Nederland zich buigt over de vraag op welke wijze de teruggang van het Groningse gas moet worden gecompenseerd, heeft Israël met Egypte een miljardendeal voor gasleveranties gesloten. Israël gaat de komende tien jaar voor 15 miljard dollar gas uit het Israëlische Tamarreservoir en het Leviathanveld leverend die beide in de Middellandse Zee liggen. Interessant is dat Egypte het Israëlische gas vooral voor binnenlands gebruik gaat gebruiken, maar ook de ambitie heeft zich tot gasknooppunt te ontwikkelen. LNG, of vloeibaar aardgas, moet daarbij dan naar Europa en Azië worden geëxporteerd. Waar hebben we dat idee van een gasknooppunt of - rotonde eerder gehoord? 

5 maart 2018 Lees meer


'Waterstof is het ontbrekende puzzelstukje voor onze totale overgang naar duurzame energie'

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn: een alternatief voor aardgas dat we kunnen produceren met windmolens op zee en zonnepanelen in de woestijn of op onze daken. En dat bij verbranding niet bijdraagt aan klimaatverandering, omdat het restproduct geen broeikasgas is, maar waterdamp. De Olympische Spelen in Tokyo worden over twee jaar de showcase. Alle energie wordt geleverd door waterstof. 

12 februari 2018 Lees meer


Het geluk van Groningen 

Op 8 februari 2018 heeft Brandpunt+ een aflevering uitgezonden over waterstof en uitgelegd waarom waterstof een 'schone' kans voor Groningen is. 

8 februari 2018 Bekijk hier de aflevering


Onderzoek naar duurzaam hergebruik van Gaszuiveringsinstallatie in Emmen

De energietransitie vraagt om samenwerking. Gemeente Emmen, EMMTEC services, Energy Valley, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM), Gasunie en Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) onderzoeken daarom met elkaar de mogelijkheden rondom hergebruik van de Gaszuiveringsinstallatie (GZI) in de gemeente Emmen. Het GZI terrein krijgt een nieuwe, duurzame bestemming. 

30 november 2017 Lees meer


Regeerakkoord: Gaswinning verder omlaag, maar kritiek op koppeling met regiofonds 

Het nieuwe kabinet wil de gaswinning in Groningen met 1,5 miljard kuub verlagen tot 20 miljard kuub. Na 2021 gaat de gaskraan verder dicht.

10 oktober 2017 Lees meer


Van Aruba tot Ameland: De energietransitie versnellen

Ameland heeft de ambitie al in 2020 de meeste energie zelf duurzaam op te wekken. Het eiland wil voorop lopen in de transitie van fossiele naar duurzaam opgewekte energie. TNO draagt daar met unieke kennis en ervaring aan bij. 

13 juni 2017 Lees meer 


Rob de Wijk refereert aan New eMMergy 2017 

Ik moest aan de Quant denken toen ik in Emmen naar een geïnspireerd betoog luisterde van mijn bijna naamgenoot collega hoogleraar Ad van Wijk van de TU Delft over de vraag hoe de gaseconomie van het noorden kan worden omgebouwd tot een waterstofeconomie. Met waterstof kan je ruwweg hetzelfde als met gas, zodat de huidige economische terugval van het noorden kan worden gecompenseerd. Althans dat is de gedachte. De productie van de brandstof kan op zee plaatsvinden, energie wordt geleverd door windmolens, en het transport gaat met schepen en door pijpleidingen, waaronder het huidige gasleidingnet. Als ik het goed heb begrepen moeten de gaatjes in de branders van je kooktoestel een beetje worden opgeboord, en klaar is Kees. Maar de crux is dat als dit groots wordt aangepakt de economie van Groningen kan worden gered. De Eemshaven wordt daartoe omgebouwd tot energiehaven.

1 juni 2017 Lees meer 


Met Hesi de energietransitie versnellen 

Om de transitie van fossiel naar duurzaam te versnellen, moeten de systemen van energieleveranciers en de apparatuur bij mensen thuis en bij bedrijven slim met elkaar kunnen praten. In de HESI-faciliteit van TNO in Groningen testen bedrijven innovaties die een intelligent en flexibel energiesysteem dichterbij brengen. 

10 mei 2017 Lees meerNieuwsbrief 

Ontvang je onze nieuwsbrief al? Klik hier en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.