Emmen, een nieuwe energie horizon: gzi-next

Decennia lang was de gaszuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen van belang voor de energievoorziening van Nederland. Begin 2018 werd de gasinname in Emmen stopgezet. Hét moment om te kijken hoe de activiteiten op deze locatie op een duurzame manier kunnen worden voortgezet.

 

Zes samenwerkende partijen (NAM, Emmtec, NOM, New Energy Coalition, Gasunie en gemeente Emmen) staan aan het begin van dat tweede leven van het GZI-terrein. Samen bekijken zij de mogelijkheden om de bestaande infrastructuur in te zetten voor de opwekking van groen gas door vergisting of vergassing en voor de opwekking van waterstof. Tegelijkertijd onderzoeken zij hoe zonne-energie gebruikt kan worden voor besparingen in het opwekkingsproces. 

Lees het hele artikel


Routekaart waterstof tki

Het ministerie van EZK heeft aan TKI Gas gevraagd om de regie te voeren bij de totstandkoming van een routekaart voor waterstof op basis van een inventarisatie van initiatieven, plannen en toepassingen die als groeikernen voor waterstof in Nederland zouden kunnen dienen. Opgenomen zijn initiatieven die momenteel in uitvoering zijn, projecten die recent zijn afgerond en waarop een vervolg overwogen wordt, en initiatieven in idee- of planfase. 

Lees meer


definitief akkoord over klimaatwet

Een CO2-reductie van 49 procent in 2030. Dat is het streven dat vastgelegd is in de Klimaatwet die vandaag wordt gepresenteerd. 

Zeven partijen dienden de initiatiefwet in. Daarin pleiten de zeven partijen onder andere voor een klimaatnota voor waarin het kabinet eens per vijf jaar het beleid voor de komende jaren uitwerkt. De Eerste en Tweede Kamer ontvangen jaarlijks een uitgebreide klimaat- en energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en op een jaarlijkse 'Klimaatdag' op de vierde donderdag worden de vorderingen besproken. 

28 juni 2018 Lees meer


Servicebedrijven willen zich voorbereiden

 Het tempo van de ontmantelingsactiviteiten van de verouderde olie- en gasinfrastructuur moet worden opgeschroefd, vindt Pieter van Oord, voorzitter IRO De huidige stilstand in de activiteiten vormt een probleem voor de servicebedrijven. Daarnaast biedt ontmanteling kansen voor hernieuwbare energie. Welke mogelijkheden ziet Van Oord precies? “Als je het hebt over de ontmanteling van de olie- en gasinfrastructuur in brede zin, dan is daar wel enige mate van scepsis over bij de servicebedrijven”, zegt Van Oord. “Tien jaar lang wordt er al over gesproken en tien jaar lang horen we dat het gaat gebeuren. Alleen, het gebeurt niet. Terwijl, we kennen allemaal de potentie die ontmanteling heeft. Er is een ongelooflijke hoeveelheid werk te doen. De servicebedrijven zijn natuurlijk buitengewoon kien om daar een rol in te gaan spelen. Maar de onvoorspelbaarheid die nu heerst, is een probleem. De service-bedrijven willen weten: wanneer worden die platformen weggehaald en hoe groot zijn ze?

Lees het hele interview


Re-use and decommissioning rapport 2018

NexStep heeft in juli jl. het Re-use & decommissioning rapport 2018 uitgebracht.
Op basis van data van de verschillende olie- en gasproducenten in Nederland brengt dit rapport in kaart wanneer de infrastructuur en installaties beschikbaar komen voor ontmanteling. Daarnaast wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om deze infrastructuur en installaties in te zetten voor de energie transitie. Hierbij wordt gedacht aan vier mogelijkheden: elektrificatie, productie van waterstof, CO₂ opslag en geothermie.

Jacqueline Vaessen, General Manager van Nexstep, gaf een toelichting op de belangrijkste conclusies uit het rapport: “Operators verwachten dat ruim de helft van alle putten, platformen en installaties in de komende tien jaar wordt ontmanteld. Nu is het moment om na te denken welke vormen van hergebruik de meeste potentie hebben en welke infrastructuur daarvoor gebruikt kan worden. Want door de versnelde ontmanteling dreigt infrastructuur te verdwijnen die in de toekomst opnieuw ingezet kan worden voor het opslaan en transporteren van duurzame energie.”

Uit de data komt duidelijk naar voren dat er rond 2025 een flinke piek is in de hoeveelheid infrastructuur en installaties die beschikbaar komen voor hergebruik. “Door goede samenwerking willen wij de piek gaan uitvlakken. Het coördineren van deze samenwerking is een van de belangrijkste doelen van Nexstep”. Aldus Vaessen. (bron site NexStep)

Lees hier het rapport